Please enter your email:

1. AZƏRBAYCAN DİLİ – 20 SUAL


 

“Müdafiə” sözünün fonetik təhlili ilə bağlı fikirlərdən hansı səhvdir?

 
 
 

2. İncə saitli sözlərdən ibarət cərgəni göstərin.

 
 
 

3. Yazıçı sözündəki –çı hissəciyi hansı şəkilçilərə aiddir?

 
 
 

4. Yol sözünün məcazi mənada işləndiyi cümləni seçin.

 
 
 

5. Əsas nitq hissləri hansılardır?

 
 
 

6. Hansı cümlədə qəhrəman sözü həm böyük, həm də kiçik hərflə yazıla bilər?

 
 
 

7. Yazılışı ilə tələffüzündə fərq olan sözlər cərgəsini göstərin.

 
 
 

8. Mürəkkəb isimlər olan cərgəni göstərin.

 
 
 

9. Az, çox, xeyli saylarının mənaca növünü müəyyənləşdirin.

 
 
 

10. Sifətlərdən ibarət cərgəni göstərin.

 
 
 

11. Sözlərdən biri tərgitmək sözü ilə yaxınmənalıdır?

 
 
 

12. Feildən düzələn ismi göstərin.

 
 
 

13. Gələcək zamanda işlənmiş feilləri göstərin.

 
 
 

14. Düşürdü, qaçırdı, uçurdu, bişirdi feilləri ilə bağlı daha dəqiq cavabı göstərin.

 
 
 

15. Həm zərf, həm də isim kimi işlənən sözləri göstərin.

 
 
 

16. Hansı cümlənin sonunda mütləq sual işarəsi qoyulmalıdır?

 
 
 

17. Hansı cümlədə sarı sözü heç bir suala cavab vermir?

 
 
 

18. “Oxumadım, çünki vaxtım yox idi.” cümləsində bağlayıcını göstərin.

 
 
 

19. Sifətə aid verilmiş fikirlərdən hansı yanlışdır?

 
 
 

20. Hansı cümlədə mübtəda yoxdur?

 
 
 

21. RİYAZİYYAT – 20 SUAL


 

X+75 =205 olarsa, 30+(x-119)=?

 
 
 
 

22. 528 ədədinin onluqlarını 9 vahid artırıb, təkliklərini 5 vahid azaltdıqda neçə alinar?

 
 
 
 

23. 120 ilə ondan 4 dəfə kiçik ədədin cəminin 3 misli hansı ədədə bərabərdir?

 
 
 
 

24. Magazaya əvvəlcə 140, sonra 180 kisə un gətirdilər. Bundan sonra magazada 480 kisə un oldu.Əvvəlcə magazada neçə kisə un var idi?

 
 
 
 

25. 25-dən sonra gələn ilk iki ardıcıl cüt ədədin hasili, ən kiçik dörd rəqəmli ədəddən neçə vahid kiçikdir?

 
 
 
 

26. Rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük dördrəqəmli ədəd, rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik üçrəqəmli ədəddən neçə vahid böyükdür?

 
 
 
 

27. Samir anadan olanda qardaşı 5 yaşında idi. İndi Samirin 3 yaşı varsa qardaşının neçə yaşı var?

 
 
 
 

28. Ana ilə qızının yaşları cəmi 44-ə bərabərdir. Ana qızından 3 dəfə böyük olarsa, ananin neçə yaşı var?

 
 
 
 

29. Düzbucaqlının perimetri  36 sm-dir. Tərəflərindən biri digərindən 5 dəfə böyük olarsa, bu düzbucaqlının sahəsini hesablayın.

 
 
 
 

30. Kvadratın tərəfinin uzunluğunu 6 sm artırdıqdan sonra onun sahəsi 225 sm2 oldu. Əvvəl verilən kvadratın sahəsi neçə kvadrat santimetr idi?

 
 
 
 

31. Velosipedçi qəsəbədən şəhərə qədər olan məsafəni 12 km/saat sürətlə 4 saata qət etdi. Geriyə isə 16 km/saat sürətlə qayıtdı.

Qəsəbə şəhərdən hansı məsafədə yerləşir?

 
 
 
 

32. Velosipedçi qəsəbədən şəhərə qədər olan məsafəni 12 km/saat sürətlə 4 saata qət etdi. Geriyə isə 16 km/saat sürətlə qayıtdı.

Velosipedçi geriyə qayıtmağa nə qədər vaxt sərf etdi?

 
 
 
 

33. Bir kiçik qutuda 600 vərəq kağız, hər böyük qutuda isə 5 belə kiçik qutu var. 10 böyük qutuda cəmi neçə vərəq kağız var?

 
 
 
 

34. 120 ədədinin 2/3 hissəsi hansı ədədin 1/3-nə bərabərdir?

 
 
 
 

35. Hər hansı plan 1:10000 miqyası ilə çəkilmişsə plandakı 9 mm-lik ölçü real həyatda hansı ölçüyə uyğundur?

 
 
 
 

36. Şəkildə göstərilən bucaq aşağıdakılardan hansı ola bilər?

 
 
 
 

37. 360-dan sonra gələn ilk iki cüt ardıcıl ədədin hasilini 90-a böldükdə qalıqda neçə alınar?

 
 
 
 

38. A : 15 = 25        B x 14 = 672

A+B cəmi neçədir?

 
 
 
 

39. İki ədədin cəmi 435, fərqi isə 47-dir. Bu ədədlərdən böyüyü neçədir?

 
 
 
 

40. 667 ədədinin sağına üç sıfır yazsaq, həmin ədəd nə qədər artar?

 
 
 
 

41. İNGİLİS DİLİ – 10 SUAL


 

There ____ a small dog playing with toys.

 
 
 
 
 

42. How many countries are there in the UK?

 
 
 
 
 

43. Choose the right variant.

 
 
 
 
 

44. Choose the alternative question.

 
 
 
 
 

45. What outdoor games do you know?

 
 
 
 
 

46. What is the capital of Scotland?

 
 
 
 
 

47. Make a sentence.

1-you   2-a   3-have   4-watch   5-got

 
 
 
 
 

48. Choose the correct variant.

He  _______  it.

 
 
 
 
 

49. How many hours does a day have?

 
 
 
 
 

50. Choose the nouns in the singular.

 
 
 
 
 

51. MƏNTİQ – 10 SUAL


 

Uyğunluğu müəyyən edin.

A    D    A    M

N    Ə    N    Ə

N    Ə    V    Ə               N Ə V Ə = ?

B     A    B    A

S     A    R    A

 

 
 
 
 

52. Hesablayın.

    4  7  0                 x Δ = ?

+       6  9                 

     8  Δ  7  2

 

 
 
 
 

53. Şəkildə neçə üçbucaq var?

 
 
 
 

54. Hesablayın.

     K   L   M                  K – M = ?

–   M   L   K

     4   N   5

 

 
 
 
 

55. Fərqli olanı göstərin.

 
 
 
 

56. Ardıcıllığı müəyyən edin.

4   6   10   16   24   34   46    ?

 
 
 
 

57. Ardıcıllığı müəyyən edin.

85   69   55   43   33   ?   19   15

 
 
 
 

58.

3 5 7 9 12
10 16 22 28 ?
 
 
 
 

59. “?” işarəsinin yerində hansı ədəd olmalıdır?

53 = 8

73 = 10

25 = 7

48 = ?

 
 
 
 

60. X ədədini tapın.

 
 
 
 

Question 1 of 60